ثبت پیمانکار:
ح دریافتنی - كارفرما                 **
       درآمد تحقق نیافته  - صورت وضعیت تایید شده            **
بابت ارسال صورت وضعیت  پیمان شماره ..برای كارفرما


بانك                                      **
پیش پرداخت مالیات5درصد   **
سپرده حسن انجام كار 10درصد            **
بیمه 16.67 درصد                                    **                    بانک پیمانکار **
پیش دریافت   )در صورت دریافت قبلی ) **         مثال :
                 
ح دریافتنی - كارفرما                       **                      پیش دریافت **
                                                                                          دریافت علی الحساب از کارفرما

بابت دریافت مبلغ صورت وضعیت از كارفرما و کسور قانونی آن


طرف ح انتظامی – ضمانتنامه پ پ          **
طرف ح انتظامی –وثیقه ضمانتنامه پ پ   **
ح انتظامی – ضمانتنامه پ پ                        **
ح انتظامی – وثیقه ضمانتنامه پ پ                **
بابت كاهش ضمانتنامه پیش پرداخت براساس صورت وضعیت پیمان شماره ..

 


 5- مرحله خاتمه کار
اموالی که در نتیجه اجرای قراردادهای بلندمدت پیمانکاری بوجود میآید متعلق به کارفرما است که به ترتیب زیر به وی تحویل میشود:
۱-۵ تحویل موقت(وظیفه پیمانکار)
پس از آنکه پیمانکار عملیات موضوع پیمان را برطبق قرارداد انجام داد مشروط بر آنکه باقی مانده و یا نقایص کارها مربوط به قسمت عمده ای از یک کار اساسی و یا به صورتی نباشد که استفاده از کار انجام شده را غیرممکن سازد میتواند از طریق دستگاه نظارت تقاضای تحویل موقت کرده و نماینده خود را برای عضویت در کمیسیون تحویل معرفی کند و در عین حال انجام دادن کارهای جزیی باقیمانده را نیزتقبل کند. کمیسیون تحویل موقت فهرستی از معایب و نقایص کارها وعملیات ناتمام را تنظیم و ضمیمه صورت مجلس تحویل موقت میکند و برای رفع نقایص و تکمیل کارهای ناتمام مهلتی برای پیمانکار تعیین و به دستگاه نظارت ماموریت میدهد که در راس مهلت مزبور عملیات را مجددآً بازدید کند و اگر براساس فهرست نقایص، هیچگونه عیب  و نقص و کار ناتمامی باقی نمانده باشد صورت مجلس تحویل موقت و گواهی رفع  نقایص و معایب را برای کارفرما ارسال میکند تا پس ازتصویب او به پیمانکار ابلاغ شود.
در صورتی که پیمانکار حاضر به رفع نقایص و معایب نباشد کارفرما حق دارد معایب و نقایص و تکمیل کارهای ناتمام را راسآً و یا به هر ترتیبی که مقتضی بداند رفع نماید و هزینه آنرا از محل سپرده حسن انجام کار یا هر نوع مطالبات وسپردهای که پیمانکار نزد او دارد برداشت کند.

ثبت پیمانکار:

بیمه های پرداختنی              **

     بیمه پرداختنی(7درصد)                    **
                                   
بانك                   **
بابت پرداخت مابه التفاوت 30% بیمه های مكسوره در لیست كارگران و بیمه های كسرشده در صورت وضعیت(پیمانکار این ثبت در دفاتر خود میزند )


مالیات های پرداختنی     **
                 
بانك                   **
بابت پرداخت مالیات تکلیفی  حقوق کارگران

 

5-2پس از تصویب صورت مجلس تحویل موقت ضمانت نامه انجام تعهدات، آزاد میشود.

طرف ح انتظامی – ضمانتنامه انجام تعهدات             **
طرف ح انتظامی –وثیقه ضمانتنامه انجام تعهدات       **
ح انتظامی – ضمانتنامه انجام تعهدات               **
ح انتظامی – وثیقه ضمانتنامه انجام تعهدات        **
ابطال ضمانتنامه پیش پرداخت

بانك                           **
                 
سپرده نقدی          **
ابطال ضمانتنامه انجام تعهدات و برگشت وجه به حساب جاری پیمانکار

5-3    ضمانت نامه پیش پرداخت تا پایان مدت پیمان  معتبراست و مبلغ آن با پرداخت صورت وضعیتها بتدریج تقلیل مییابد به نحوی که کل پیش پرداخت با آخرین صورت وضعیت موقت مستهلک میشود

 

طرف ح انتظامی – ضمانتنامه پ پ          **
طرف ح انتظامی –وثیقه ضمانتنامه پ پ   **
ح انتظامی – ضمانتنامه پ پ                        **
ح انتظامی – وثیقه ضمانتنامه پ پ                **
بابت آخرین  ضمانتنامه پیش پرداخت براساس صورت وضعیت پیمان شماره ..

 

 

 

5-4    تهیه صورت وضعیت قطعى (وظیفه پیمانکارو کارفرما)


به محض آنکه تحویل موقت کارها انجام گرفت دستگاه نظارت با همکاری پیمانکار اقدام به اندازه گیری و تهیه صورت وضعیت قطعی کارهای انجام شده خواهد کرد.صورتحساب قطعی ماخذ تصفیه نهایی پیمانکار خواهد بود وپس از امضای آن از طرف کارفرما و پیمانکار برای طرفین قطعی است و اعتراض به آن بلا اثر خواهد بود.

،حسابدار شركت پيمانكار بايد ميزان درامد پيمانكار راشناسايي بكند البته اين ثبت براي روش درصد پيشرفت كار مي باشد وثبت و محاسبه درامد كار تكميل شده با روش درصد پيشرفت كار تفاوت دارد كه ثبت اين رويداد در دفتر روزنامه پيمانكار به شرح زير ميباشد:
پيمان دردست اجرا xxx
بهاي تمام شده كارهاي انجام شده xxx
ثبت درامد شناسايي شده در روش درصد پيشرفت كار
نحوه محاسبه درامد پيمان در روش درصد پيشرفت كار:
درصد پيشرفت كار = بهاي تمام شده براوردي پيمان /مخارج پيمان
*
درامد شناسايي شده پيمان = درصد پيشرفت كار x مبلغ منعقد شده در قرار داد پيمان
*
براي شناسايي اولين درامد پيمان از فرمول بالا استفاده ميكنيم چنانچه بخواهيم درامد هاي بعدي پيمان را محاسبه كنيم بايد از فرمول زير استفاده كنيم :
درامد شناسايي شده پيمان = جمع درامدهاي شناسايي شده پيمان - درصد پيشرفت كارx مبلغ منعقد شده در قرار داد پيمان
اما در روش كار تكميل شده ثبتها به شكل زير ميباشند :
هنگامي كه پيمانكار مخارج را پرداخت مي كند يا تعهد مي مكند دراينده بپردازد. چون هيچ گونه صورت وضعيتي بوجود نيامده بنا برين كارفرما دراين قسمت دخالتي ندارد. ثبت اين عمل به شرح زيرمي باشد:
پيمان در دست اجرا xxx
نقد / ح پرداختني ويا ... xxx
ثبت مخارج پيمان
اما درهنگامي كه پيمانكار صورت وضعيت خود را تهيه نموده وپيمانكار انرا به كارفرما ميدهد ثبت زير در دفاتر روزنامه پيمانكار شكل مي پذيرد:
ح دريافتني - كارفرما xxx
صورت وضعيت هاي تائيد شده كار xxx
بابت ثبت صورت وضعيتهاي پيشرفت كار در روش تكميل شده
اما هنگامي كه كارفرما مبلغ صورت وضعيت رابه پيمانكار ميدهد،درروش كارتكميل شده ،ثبت ان در دفاتر به شكل زير خواهد بود :
نقد/ بانك xxx
ح دريافتني- كارفرما xxx
ثبت مبالغ دريافتني از كارفرما
در روش كار تكميل شده نحوه محاسبه درامدها در پايان كار ميباشد بنابرين در دفاتر حسابداري پيمانكار درامدها ثبت نمي شوند.تا پايان عمليات درامدها ثبت مشوند اما صورت هاي مالي (ترازنامه صورتحساب سود وزيان ) در روش درصد پيشرفت كار :
ترازنامه(درصد پيشرفت كار)
_____________________________________________________
ح دريافتني - كارفرما xxx
پيمان در دست اجرا xxx
كسر ميشود:
صورت وضعيت هاي تائيد شده (xxx)
______
مازاد بهاي تمام شده پيمان بر
صورت وضعيتهاي تائيد شده xxx
صورتحساب سود وزيان درروش درصد پيشرفت كار
_____________________________________________________
درامد شناسايي شده پيمان xxx
-
بهاي تمام شده كار هاي انجام شده ( xxx)
‌‌ _____
سود (زيان)پيمان xxx
در روش كار تكميل شده ترازنامه وسود وزيان همانند روش كار دصد پيشرفت تهيه ميشود بنا برين نيازي به تكرار صورتهاي مالي نمي باشد
اما در پايان بايد حسابدار بايد حسابها را ببندد كه از اين جمله حسابها : حسابهاي چون ،صورت وضعيتهاي تائيد شده، بهاي تمام شده كارهاي انجام شده، درامد شناسايي شده پيمان و....هستند. كه بستن انها بدين شكل دردفاترحسابهاي پيمانكارمي باشد.
ثبت بهاي تمام شده كارهاي انجام شده دو حالت دارد :
1)
بهاي تمام شده كارهاي انجام شده xxx
پيمان در دست اجرا xxx
ح درامد پيمان شناسايي شده xxx
ثبت درامد پيمان به روش درصد پيشرفت كار
اما ثبت بستن حسابهاي موقت در روش درصد پيشرفت كار :
صورت وضعيتهاي تائيد شده XXX
بهاي تمام شده كار هاي انجام شده XXX
درامد پيمان XXX
پيمان در دست اجرا XXX
ثبت بستن حسابها
اين ثبت در پايان كار و عمليات وهنگام بستن حسابها صورت مي گيرد

.
۵-۵  استرداد نصف وجه الضمان (سپرده حسن انجام کار)
چنانچه پیمانکار قبلا وجه الضمان را درمقابل تسلیم ضمانتنامه دریافت نکرده باشد نصف آن بلافاصله پس  از تصویب صورت مجلس تحویل موقت از طرف کارفرما به پیمانکار مسترد میشود.
بانك                         **
                 
حسن انجام كار      **
بابت برگشت سپرده حسن انجام کار

     5-6 برچیدن کارگاه (وظیفه پیمانکار)
پیمانکار باید در پایان کار نسبت به برچیدن و تخریب وخارج نمودن مواد حاصل از آن اقدام نماید. هزینه های مربوط به برچیدن کارگاه کلا به عهده پیمانکار است و مصالح حاصل از تخریب نیز به وی تعلق دارد.

هزینه شركت در برچیدن کارگاه            **         
                 
بانك              **       

بابت برچیدن کارگاه  در مناقصه شماره ...

پیمان شماره 20            **
هزینه شركت دربرچیدن کارگاه مناقصه                         **


۷-۵

 دوره تضمین(وظیفه پیمانکار)
حسن انجام عملیات موضوع پیمان از تاریخ تحویل موقت برای مدتی که در قرارداد مشخص شده است تضمین میشود. اگر در دوره تضمین معایب و نقایص در کار مشاهده شود که ناشی از عدم رعایت مشخصات مذکور در مدارک پیمان باشد پیمانکار مکلف است آن معایب  و نقایص را به هزینه خود رفع نماید. در غیر این صورت، کارفرما حق دارد معایب و نقایص را راسآً یا به هر ترتیب که مقتضی بداند رفع نموده و هزینه آن را از محل نصف وجه الضمان برداشت کند.

پیمان شماره 18**

پیمان شماره 20           **
                 
هزینه های مشترك  **
تسهیم هزینه های مشتركرفع عیب و نقص  در مرکز یا کارگاه  بین پیمانها


۸-۵ تحویل قطعى
کارفرما پس از پایان دوره تضمین به تقاضای پیمانکاراعضای کمیسیون تحویل را تعیین و به پیمانکار معرفی میکند.کمیسیون مزبور پس از بازدید کارها، هرگاه عیب و نقصی مشاهده نکند تحویل قطعی انجام خواهد گرفت و بلافاصله صورت مجلس مربوط به آنرا تنظیم و تصویب آن به پیمانکار ابلاغ میشود.
۹-۵

  استرداد نصف دیگر وجه الضمان (سپرده حسن انجام کار)
نصف دیگر وجه الضمان پس از تصویب صورت مجلس تحویل قطعی از طرف کارفرما به پیمانکار مسترد میشود.
بانك                                     **
                 
حسن انجام كار      **
بابت دریافت نصف دیگر سپرده حسن انجام کار

توجه !!!
در پایان هر سال مالی  درآمد و هزینه پیمان به شكل زیر ثبت می گردد:
هزینه پیمان                                        **
                             
پیمان شماره 20                             **
بابت ایجاد هزینه های پیمان شماره 20


درآمد تحقق یافته  پیمان                                        **
                             
هزینه پیمان                                  **
                             
سودوزیان                                                **
بابت اصلاح سود یا زیان پیمان 20(درآمد بیشتر بوده )

 

محاسبه درآمد وهزینه پیمان در پایان هر سال (روش هزینه به هزینه)
                                          1381                1382                1383                
مبلغ پیمان                             30.000.000      30.000.000      30.000.000
مخارج تحمیل شده انباشته      10.400.000      19.500.000      27.500.000
مخارج برآوردی تكمیل پیمان       15.600.000      8.360.000        -
مجموع مخارج                        26.000.000      27.860.000      27.500.000
مجموع سود مورد انتظار           4.000.000        2.140.000        2.500.000
درصد پیشرفت كار                     40%                 70%                 100%
محاسبه سود ناخالص پیمان
                              1381                1382                1383                   
درآمد پیمان                12.000.000      9.000.000        9.000.000
هزینه پیمان                10.400.000      9.100.000        8.000.000
سود ناخالص               1.600.000        (100.000)        1.000.000
نحوه محاسبه درآمد وهزینه
درآمد سال 1381=30.000.000 * 40% =12.000.000
درآمد سال 1382=(30.000.000 * 70%) – 12.000.000= 9.000.000
درآمد سال 1383=30.000.000 – 21.000.000= 9.000.000
هزینه سال 1382= 19.500.000 – 10.400.000= 9.100.000
هزینه سال 1383=27.500.000 – 19.500.000= 8.000.000

 

 

ثبت های بیمه کارفرما در قراردادها ونیز زمان ارسال بیمه ماهانه کارکنان پروژه به شرح ذیل است :

 

 

ثبت های حسابداری در شرکت پیمانکاری به این ترتیب است:

هنگام صدور لیست حقوق:

پروژه ....- هزینه حقوق    بدهکار
پروژه.....-بیمه سهم کارفرما بدهکار(23/.)

                       
وام +مساعده +سایر کسور       بستانکار
                       
سازمان تامین اجتماعی       /.7(بستانکار
                       
وزارت دارائی /.10  )مالیات)  بستانکار
                       
خالص حقوق و دستمزدپرداختنی بستانکار
            بابت ایجاد لسیت حقوق و دستمزد

 

ثبت هنگام پرداخت به پرسنل:

خالص حقوق ودستمزد        بدهکار

             
بانک                           بستانکار
بابت پرداخت حقوق کارکنان

هنگام ارائه لیست به بیمه:

سازمان تامین اجتماعی – هزینه  بیمه        بدهکار

                   
بانک                                      بستانکار

 

پرداخت بیمه کارکنان به سازمان  

 

ما دو سپرده نزده بیمه داریم :1-
سپرده بیمه

2-
بیمه لیست حقوق

یک پیمانکار درگیر هر دو این حسابها هست اما حساب سپرده در واقع یک حساب طلب از کارفرماست بابت وجهی که از ما نگهداری میکند تا زمان دریافت مفاصا حساب و در هنگام دریافت مفاصا حساب به ما یا برای ما پرداخت میشود :

هنگام صدور صورت وضعیت در دفتر پیمانکار:

سپرده بیمه  بدهکار

             
حسابهای دریافتنی یا درآمد تحقق یافته  از کارفرما     بستانکار
بابت سپرده یا پیش پرداخت بیمه قرارداد نزد کارفرما

هنگامی که تسویه میشود هم :بانک        بدهکار

               
سپرده بیمه نزد کارفرما    بستانکار
بابت دریافت سپرده یا تبدیل آن به هزینه بیمه قرارداد


اما مورد لیست های حقوق قراردادها  در ثبت های بالا  سرفصل به ترتیب کل-معین-جزء به این ترتیب است:

1-
حساب سپرده پیمانکار نزد کارفرما در دفتر پیمانکار:

کل=پیش پرداختها وسپرده ها
معین=سپرده بیمه پیمان
جزء=پیمان ...20....

2-
حساب بدهی بیمه لیست های حقوق به سازمان تامین اجتماعی:
کل:سایر حسابها و اسناد پرداختنی
معین=سازمان تامین اجتماعی
جزء=بیمه حقوق و دستمزد

که در ثبت ایجاد حقوق کارکنان توضیح داده شد

 

در سپرده کارفرماه بطور مثال :


حسابهای دریافتنی - کارفرما        100

             
درآمدهای عملیاتی- صورت وضعیت کار تائید شده         100

حالا وقتی که کارفرما پول شما را داد عین ثبتی که شما ابهام داشتید صادر میشود چون او 100 را به شما نخواهد داد و یک سری کسورات از آن کسر میکند:حال اگر/.25دریافت و 5/.مالیات و سپرده بیمه و 10/.حسن انجام کارو 25/.قبلاگرفته باشیم  .

بانک                            25
سپرده حسن انجام کار    10
پیش دریافت ها              25
پیش پرداخت مالیات         5
سپرده بیمه قرارداد          5
بیمه تامین اجتماعی         30(23درصد و7 درصد مثلا)
سایر کسور
                 
حسابهای دریافتنی کارفرما              100
بابت پیش پرداخت ها و کسور قانونی توسط کارفرما +بیمه کارکنان (باهم)


ملاحظه میفرمائید قبلا" ما لیست بیمه را تحویل کارفرما داده ایم و ایشان پرداخت کرده اند و در صورت وضعیت بعنوان مثال 30 را از صورت وضعیت ما کسر میکنند در هر صورت فرقی نمی کند تعهد بیمه ما به تامین اجتماعی در اسناد است و هنگام پرداخت چه توسط ما چه توسط کارفرما بدهی ما به تامین اجتماعی صفر میشود.

 

 

مثال دیگر :

 

علی الحساب وجهی که کارفرما به استناد مدارک مثبته (و کار انجام شده پیمانکار)و به علت نبود منابع کافی مبلغی کمتر از صورت وضعیت به پیمانکار پرداخت میکند که مشمول کسر کسورات قانونی هم میشه.

ثبت حسابداری :

صورت وضعیت تنظیمی شما: 120 ريال
صورت وضعیت تایید شده کارفرما: 100 ريال
مبلغ مصوب جهت پرداخت علی الحساب به دلیل کمبود منابع مالی 50 ریال
کسورات : 50*5%=2.5 ريال  سپرده بیمه
                50*5%=2.5 ريال پیش پرداخت مالیات
                50*10%=5 ريال سپرده حسن انجام کار
خالص پرداختی به پیمانکار : 50-2.5-2.5-5=40 ريال

بانک                              40
حسابهای دریافتنی        50
سپرده بیمه                   2.5   
پیش پرداخت مالیات       2.5
سپرده حسن انجام کار   5

                              درآمد                           100
             بابت ارسال صورت وضعیت شماره  ...
هنگام تصویب پرداخت 50 ریال باقی مانده کسورات متعلقه کسر میشود و به پیمانکار پرداخت میشود ثبت حسابداری :تاريخ : جمعه هجدهم شهریور ۱۳۹۰ | 23:3 | نویسنده : ی سالمی نوح |
.: Weblog Themes By RoozGozar.com :.

  • قالب وبلاگ
  • اس ام اس
  • گالری عکس